Dan’s Guide to Bird Watching

Dan Daru heads to Wild Birds Unlimited to learn about bird watching.