Slideshow: Awkward Family Photos

What’s in your family photo album?